Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu
www.knihy-trojan.cz.
V platném znění od 10. 6. 2013.

 1. Úvodní ustanovení
 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 3. Dodací podmínky
 4. Platební podmínky
 5. Rezervace zboží – osobní odběr
 6. Reklamace
 7. Možnost odstoupení od smlouvy
 8. Záruka
 9. Ochrana osobních údajů
 10. Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu www.knihy-trojan.cz.

Provozovatel (také Prodávající) internetového obchodu www.knihy-trojan.cz je společnost


Knihkupectví Trojan
Karlovo náměstí 47/36
Třebíč, 674 01
 
IČ : 100 88 326, DIČ : CZ7060264563.

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku nebo žádost o rezervaci zboží (dále jen Kupující).

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Prodávající zpřístupňuje informace o zboží určeném k prodeji prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.knihy-trojan.cz, příp. prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů.

Internetový obchod prodávajícího umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží.

Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu skutečnost, že objednávku obdržel. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část nebo odstoupit od potvrzené objednávky či její části v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od nepotvrzení či odstoupení od objednávky ze strany prodávajícího.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím internetového formuláře. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Kupní smlouva je poskytnuta kupujícímu ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

3. Dodací podmínky

Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. 2 těchto obchodních podmínek, prodávající doručí zboží prostřednictvím přepravce (Česká pošta), kterému zboží předá zpravidla do 24 hodin od přijetí objednávky.

Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu přepravce. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.

4. Platební podmínky

Platba na dobírku

Zákazník uhradí  kupní cenu na dobírku, v takovém případě kupní cenu platí prostřednictvím přepravce – České pošty.

Poštovné

 • cena poštovného činí 160 Kč,

 

5. Rezervace zboží – osobní odběr

Prostřednictvím internetového obchodu si též může kupující vybrat zboží a rezervovat si je prostřednictvím internetového formuláře za účelem jeho nákupu. Potvrzením rezervace se prodávající zaváže, že vybrané zboží bude prodávajícímu k dispozici k zakoupení po dobu 5 dní ode dne potvrzení rezervace. V případě, že prodávající u zboží uvádí, že má takové zboží na skladě, potvrdí rezervaci zboží standardně do 24 hodin od okamžiku odeslání požadavku na rezervaci zboží.

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je poté uzavřena při osobním odběru zboží v provozovně prodávajícího, na takovou koupi zboží se nevztahují tyto obchodní podmínky internetového obchodu, s výjimkou tohoto čl. 5 a čl. 9. Kupní smlouva se v takovém případě řídí obecnými právními předpisy, popřípadě obchodními podmínkami prodávajícího platnými pro nákup zboží v příslušné provozovně.

6. Reklamace

Při reklamacích se prodávající řídí platnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů.

V případech, kdy zboží má vady, zejména pokud kupující obdržel zboží poškozené (např. chybějící listy u knížky, chybějící booklety u CD atd.) nebo obdržel jiné zboží, než objednal (např. došlo k záměně zásilek na straně prodávajícího), má kupující právo zboží reklamovat.

Místo uplatnění reklamace

Knihkupectví Trojan
Karlovo náměstí 47/36

674 01 Třebíč
tel.: 568 848 218, 724 899 239
e-mail: knihy.trojanova@volny.cz nebo objednavky@knihy-trojan.cz

Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Doprava reklamovaného zboží

Reklamované zboží spolu s kopií dodacího listu/faktury kupující dopraví osobně nebo zašle na místo uplatnění reklamace (běžnou formou, nikoli dobírkou). Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno (Českou Poštou).

Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající zpět na vlastní náklady.

Po obdržení výše reklamace, prodávající zahájí reklamační řízení a je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.

Reklamace přepravních služeb

Zboží z obchodu www.knihy-trojan.cz je ke kupujícímu doručováno prostřednictvím dopravce Česká pošta. Pokud zásilka dorazí ke kupujícímu poškozená, postupuje kupující následovně:

Zásilku je nutné vždy prohlédnout před dopravcem.

V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) je nutné ihned sepsat s dopravcem protokol o poškození zásilky.

V případě problému s dopravcem mohou kupující kontaktovat prodávajícího na adrese knihy.trojanova@volny.cz. Do předmětu zprávy je doporučeno uvést "Stížnost na přepravu", dále popsat problém, uvést kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Prodávající bude takto oznámený problém řešit s dopravcem a oznámí kupujícím další postup.

Kupující je povinen při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozených, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky, tyto skutečnosti reklamovat u dopravce. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být sepsán ihned zápis o škodě. Dopravce je povinen takový zápis sepsat.

Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí kupujícím zjevná, je kupující povinen oznámit prodávajícímu vznik škody bez zbytečného odkladu poté, co jí zjistil, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky.

7. Možnost odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu dle čl. 2 těchto podmínek do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží odstoupit a příslušné zboží vrátit, a to bez udání důvodu a bez jakékoli sankce. Kupujícímu tím vzniká nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené do 30 dnů od odstoupení. Prodávající tak učiní formou bankovního převodu nebo složenkou.

Vrácené zboží kupující doručí poštou nebo osobně na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Součástí zásilky musí být kopie dodacího listu (vyúčtování) zásilky.

Zboží musí být nepoškozené, aby mohlo být nabízeno dalším zákazníkům.

Kupující musí zásilku odeslat/doručit osobně do 14-ti dní po obdržení zboží.

Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.

Porušení originálního obalu u audio a video nahrávek a počítačových programů má za následek, že kupující nemá právo odstoupit od smlouvy dle tohoto článku.

8. Záruka

Prodávající odpovídá za vady zboží v záruční době 24 měsíců, není-li u určitého zboží uvedena záruka delší.

Záruka se nevztahuje na:

 • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • vady vzniklé neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby, mechanickým poškozením, živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem) jinými vnějšími vlivy a zásahy vyšší moci (nestabilita elektrické sítě, přepěťové rázy indukované na telefonní lince nebo napájecím zdroji atd.).

9. Ochrana osobních údajů

Objednáním či rezervací zboží prostřednictvím internetového formuláře, kupující souhlasí v souladu se zákonem. č. 101/2000 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. se zpracováním osobních údajů poskytnutých v objednávce a jejich zařazením do databáze uživatelů společnosti Knihkupectví Trojan, se sídlem Karlovo náměstí 47/36, Třebíč, 67401, IČO: 10088326, jakož i s tím, že poskytnuté osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám na základě uzavřené smlouvy s těmito třetími osobami v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých údajů v platném znění. Účelem zpracování těchto osobních údajů je jejich použití pro obchodní a marketingové účely prodávajícího a pro účely zasílání obchodních sdělení. Prodávající je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje zákazníka.

Zákazník má práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele osobních údajů porušeno právo zákazníka na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 10. 6. 2013. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.knihy-trojan.cz.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.

 

 
Vyrobil: Kašpárek